Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése

Bejelentés és nyilvántartásba vétel 
A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős által vezetett minisztériumnak (Emberi Erőforrások Minisztériuma) a Köt. melléklete szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni 
a) az önkéntesek foglalkoztatását, 
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat. 

A bejelentéshez mellékelni kell 
a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát; 
b) civil szervezet, közhasznú szervezet esetében 
    ba) a hatályos létesítő okirat másolatát és 
    bb) a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat); 
c) egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását az egyházi jogi személy adatairól.


Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója 
a) egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól, 
b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott igazolás. 

Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy - annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett - szervezeti egysége, a kérelemhez mellékelni kell az egyházi jogi személy képviselőjének erre vonatkozó nyilatkozatát. 
Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott. 
A bejelentett adatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma [a továbbiakban: Minisztérium] a fogadó szervezetek nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. A Minisztérium a  
nyilvántartásban szereplő adatokat átadja a munkaügyi hatóságnak és a munkavédelmi hatóságnak az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése céljából. 
A Minisztérium megtagadja a bejelentő, illetve a bejelentésben meghatározott tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, illetőleg törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve tevékenységi kört, ha 
a) a bejelentő nem a III. pont szerinti fogadó szervezet, 
b) kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a bejelentésben megjelölt tevékenységi körben önkéntes nem foglalkoztatható. 

Ha a Minisztérium tudomására jut, hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség teljesítésére. Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet a felhívás kézhezvételét követő harminc napon belül nem tesz eleget, a Minisztérium határozatban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - legfeljebb egy évre megtiltja a fogadó szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, és az általa vezetett nyilvántartásban feltünteti 
a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát, 
b) a tilalom kezdetének és megszűnésének időpontját.