Létesítő okirat módosítás 2017.03.15.

Az egyesületek és az alapítványok 2017. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 3000 civil szervezet érintett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15.-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

Tekintettel a  határidő közelségére és a civil szervezetek nagy számára, a bíróságoknak a közeljövőben hirtelen növekvő ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen megvalósuljon, a bíróság az erőforrások hatékonyabb elosztásával és a munkafolyamatok átszervezésével segíti az ügyszak működését, együttműködik szakmai napok szervezésében az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen, de ahhoz, hogy a civil szervezetek működése, akár a jövő évi pályázatokon való részvétele zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van.

A 2017. március 15-i határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik az Egri Törvényszéken.

Számos olyan civil szervezet működik, amely nem rendelkezik úgynevezett állandó jogi képviselővel, akik felhívnák a civil szervezetek figyelmét a módosítások szükségességére. Ezért a bíróság általános tájékoztatóval, mindenki számára hozzáférhető felhívással, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetővé tételével igyekszik a jogi képviselő nélkül rendelkező feleket eligazítani az eljárás menetében.

A legfontosabb rendelkezések jogszabályi háttere:

A létesítő okirat módosításához a legfőbb szerv döntése szükséges.

A létesítő okiratot az új Ptk. általános szabályai és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó speciális szabályok szerint kell módosítani.

Az általános rendelkezéseket az új Ptk. 3:1.§ - 3:48.§-aiban, az egyesületekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 3:63.§ - 3:87.§-aiban, míg az alapítványokra vonatkozóakat a 3:378.§ - 3:404.§-aiban találják.

A módosítás során figyelemmel kell lenni fenti szabályokon túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (Ectv.), valamint a speciális jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályokra (pl. sportegyesület, vadásztársaság, polgárőr szervezet).

A létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.

Amennyiben a szervezetnél egyidejűleg tisztújítás is történik, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő feladatvállaló nyilatkozatot is tennie kell a vezető tisztségviselőknek, amelyet szintén csatolni kell.

Ha a szervezet székhelye változik, akkor székhelyhasználati engedély, valamint tulajdoni lap is szükséges a változásokhoz.

További változás, hogy 2015. január 1. napjától új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetőek el. A formanyomtatványok használatához fontos tudnivaló, hogy külön program telepítése szükséges.  

Az egyesületekre vonatkozó változásbejegyzési kérelem-nyomtatvány a PK – 101 V, míg az alapítványokra vonatkozó a PK -102 V.

Az ÁNYK nyomtatványokon túlmenően a www.birosag.hu weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél számos formanyomtatvány és mintaokirat tölthető le, amelyeket az eljárásban fel lehet használni.

A nyomtatványokat a kérelmező választása szerint be lehet nyújtani elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában meghatározott szervezetnek azonban az eljárás kötelezően elektronikus. Ennek megfelelően a teljesség igénye nélkül az elektronikus eljárás vonatkozik a közhasznú szervezetekre, továbbá a hegyközségekre, pártokra, az országos sportági szakszövetségekre és a szövetségekre, de a jogi képviselővel eljáró civil szervezetekre is.

Az eljárásra jogosult egyesületek esetén a nyilvántartásban szereplő képviselő, míg alapítványok esetében az alapító/alapítók.

A változásbejegyzési eljárásban valamennyi iratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani – vagyis az okiraton két tanú az aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozatot tevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá.

Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető a Civil Információs Centrum (3300 Eger, Törvényház u. 1.) ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű, és időszerű tanácsokat.

 

Amennyiben kérdése van a létesítő okirat módosítással kapcsolatban kérem bizalommal forduljon a Heves megyei CIC munkatársaihoz.

E-mail: normaalapitvany@gmail.com

Telefon: +36 36 420-660

 

Létesítő okirat módosításával kapcsolatos tájékoztató anyaga.